Ochrana osobních údajů - Политика конфиденциальности (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údaj, známé jako GDPR. V souladu s tímto nařízením potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem umožnění vedení účtu na stránkách portálu respublika.cz a *.respublika.cz

Kliknutím na tlačítko Souhlasím, Соглашаюсь nebo Регистрация potvrzujete, že jste se obeznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Provozovatel portálu respublika.cz je BONDA s.r.o., IČO: 26141540, zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 73890, dále jen (provozovatel), zpracovává některé osobní údaje svých uživatelů.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Uživatel může již poskytnutý souhlas kdykoli odvolat nebo změnit a upravit jeho rozsah. V případě odvolání souhlasu nebude provozovatel nadále zpracovávat osobní údaje pro účel, ke kterému byly uživatelem poskytnuty na základě jeho souhlasu.

Pravidla zpracování osobních údajů uživatelů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Provozovatel jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých uživatelů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji jsou zejména:

 • identifikační a popisné údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, fotografie);
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje zpracovávané v souvislosti s využíváním služeb provozovatel (např. údaje týkající se komunikace mezi provozovatelem a uživateli, například číslo bankovního spojení).

Provozovatel osobní údaje uživatelů v případě potřeby předává následujícím subjektům:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy - jde zejména o finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce, banky, pojišťovny apod.;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv provozovatele, např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům apod.;
 • se souhlasem uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. 

Provozovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu svých uživatelů, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem uživatelů.

S ohledem na zaměření portálu respublika.cz je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Provozovatel by nemohl uživateli poskytnout své služby, pokud by mu nebyly poskytnuty jeho osobní údaje.

Provozovatel se souhlasem uživatele zpracovává osobní údaje k dalším účelům, ke kterým dal uživatel souhlas (např. marketingové účely).

Provozovatel osobní údaje uživatelů získává přímo od uživatelů vyplněním registračního a jiných formulářů.

Všechny osobní údaje, které provozovatel zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o uživateli provozovatel zpracovává, poskytne provozovatel uživateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji uživateli osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má provozovatel právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Uživateli má práva plynoucí ze zpracování osobních údajů. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když vyplňujete registrační nebo jiny formulář, kontaktujete nás, píšete komentáře prostřednictvím webových stránek - můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma, adresa, IČ, DIČ,
 • telefon,
 • skype, facebook, odnolassniki, vkontakte
 • e-mailová adresa,
 • webové stránky

Na našich webových stránkách máme umístěny cookie, které slouží ke kontrole souhlasu s využíváním cookies.

Naše stránky používají různé druhy cookies:

Session cookies: Používají se pro sledování aktivity uživatele při první návštěvě webu.  Jsou nutné pro bezproblémovou funkci webové stránky, a nijak neslouží k identifikování uživatele. Jsou dočasné a automaticky se smažou, až stránku opustíte.

Analytic cookies: Umožňují nám počítat návštěvníky naši stránky a statisticky sledovat pohyb uživatelů na naší stránce.

Marketingové a propagační účely

Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • zasílání informativních mailů vyplývajících z provozu serverů *.respublika.cz (newsletter, inzerce, avízo o akcích a událostech)
 • identifikace uživatele na www stránkách (login, název, jméno a IP adresa)
 • nabídky produktů a služeb svých či svých dodavatelů, a to přímo uživateli

Na základě tohoto souhlasu bude provozovatel zpracovávat tyto osobní údaje uživatele: identifikační údaje, kontaktní údaje a fotografie.

 

Proč shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje?

Váš vložený obsah — vezměte na vědomí, že vložené komentáře, nápady nebo návrhy společně se jménem nebo iniciálami na webové stránky mohou být shlédnuty ostatními uživateli. Stejně tak jako když poskytnete takové informace nám přímo, můžeme použít Vaše komentáře, nápady, návrhy a jméno pro marketingové účely.

Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete, aby Vaše údaje byly použity takovým způsobem, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů.

Odhalování a prevence podvodů — můžeme použít osobní informace k odhalování a předcházení podvodům a jiným nezákonným či nežádoucím činnostem.

Zlepšení našich služeb — používáme osobní informace pro analytické účely, zlepšujeme naše služby, zkušenosti uživatelů a  funkčnost a kvalitu našich on-line služeb.

Jak sdílíme vaše údaje s třetími stranami?

V určitých situacích můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami.

Příslušné orgány — Vaše osobní informace můžeme sdílet s vládou nebo vyšetřovateli, pokud to vyžaduje zákon (nebo jakákoli právní úprava). Takové požadavky zahrnují soudní příkazy, předvolání a příkazy vyplývající z právních procesů a vyšetřování trestných činů. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je to naprosto nezbytné pro prevenci, odhalování nebo stíhání trestných činů.

Bezpečnost

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, kromě případu, když uživatel portálu sám zveřejni svoje osobní údaje (například v katalogu firem nebo v inzerátu), jsou pod stálou kontrolou a provozovatel disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že budou osobní údaje předávány dalším subjektům, provozovatel se zpracovateli dat uzavře příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 - právo na přístup k osobním údajům;
 - právo na opravu;
 - právo na výmaz („být zapomenut“);
 - právo na omezení zpracování údajů;
 - právo vznést námitku proti zpracování;
 - právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.